ឡើងថ្លៃទៀតហើយ!!! ទាំងសាំងធម្មតា និង ម៉ាស៊ូត សុទ្ធតែបន្តឡើងថ្លៃដូចគ្នា

43741
 • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឱ្យដឹងថាតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈដែលអនុវត្តពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះគឺ៖
  – ប្រេងសាំងធម្មតាតម្លៃ ៣៨៥០ រៀលក្នុងមួយលីត្រឡើងថ្លៃ ១០០ រៀល
  – ប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣៦០០ រៀលក្នុងមួយលីត្រឡើងថ្លៃ ៥០ រៀល ។

  សូមជម្រាបថានេះជាការឡើងថ្លៃជាលើកទី 7 នៅឆ្នាំ 2019 នេះដោយ៖
  – ថ្ងៃទី ១៦-៣១ ការបញ្ជាពីឆ្នាំ ២០១៩ ខែ មករា៖ សាំងឡើង ១០០ រៀលមក ៣៣០០ រៀល, ម៉ាស៊ូតឡើង ១០០ រៀលមក ៣៣០០ រៀល ។
  – ពីថ្ងៃទី ១-១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩៖ សាំងឡើង ៥០ រៀលមក ៣៣៥០ រៀល, ម៉ាស៊ូតឡើង ១០០ រៀលមក ៣៤០០00 រៀល ។
  – ពីថ្ងៃទី ១៦-២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩៖ សាំងឡើង ៥០ រៀលមក ៣៤០០ រៀល, ម៉ាស៊ូតឡើង ៥០ រៀលមក ៣៤៥០ រៀល ។
  – ពីថ្ងៃទី ១-១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩៖ សាំងឡើង ១០០ រៀលមក ៣៥០០ រៀល, ម៉ាស៊ូតឡើង ១០០ រៀលមក ៣៥៥០ រៀល ។
  – ពីថ្ងៃទី ១៦-៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩៖ សាំងឡើង ១៥០ រៀលមក ៣៦៥០ រៀល, ម៉ាស៊ូតតម្លៃដដែលគឺ ៣៥៥០ រៀល ។
  – ពីថ្ងៃទី ១-១៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ សាំងឡើង ១០០ រៀលមក ៣៧៥០ រៀល, ម៉ាស៊ូតតម្លៃដដែល ៣៥៥០ រៀល ៕

  ដោយ៖ រ៉ាយូ

 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី