កំពូលរថយន្តទាំង ១០ ម៉ូឌែល ជាប់ជាស្ដេចឡានស៊ីសាំងបំផុត អាចធ្វើឱ្យអ្នកជិះក្របាន

89288
 • រថយន្តទាំង ១០ ម៉ូដែលស៊ីសាំងច្រើនជាងគេបំផុត ចំពោះការបើកបរចម្ងាយផ្លូវ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ៖
  ១០/ Mercedes-Benz G550៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ១៨ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ៩/ Ferrari GTC4Lusso៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ១៨ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ៨/ Ferrari 812 Superfas៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ១៨ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ៧/ Mercedes-AMG G63៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ១៨ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ៦/ Jeep Grand Cherokee Trackhawk៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ១៨ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ៥/ Pagani Huayra៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ១៨ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ៤/ Mercedes-AMG G65៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ១៩,៦ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ៣/ Lamborghini Aventador S៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ១៩,៦ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ២/ Mercedes-Benz G550 4×4៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ២១,៣ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ១/ Bugatti Chiron៖ ជាមធ្យមវាស៊ីសាំង ២១,៣ លីត្រក្នុងចម្ងាយ ១០០ គីឡូម៉ែត្រ

  ដោយ៖ ស្រស់

 • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Merl Plus
 • អត្ថបទថ្មី