ត្រៀមប្អូនៗ! សាលារៀនអាចបើកឡើងវិញ នៅខែក្រោយនេះ ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី១ ប៉ុណ្ណោះ
  • ព្រហស្បត្តិ៍ ៩ កក្កដា ២០២០

សាលារៀនមួយចំនួនដែលមានស្ដង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ អាចនឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញ ក្រោយពីផ្អាកអស់មួយរយៈធំ ដោយសារការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩។

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ព្រមានគណនីនិងផេកមួយចំនួន ដែលប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញារដ្ឋបាល ឱ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់
  • ព្រហស្បត្តិ៍ ៩ កក្កដា ២០២០

ក្រោយពីឃើញមានគណនី និងផេកមួយចំនួន បានប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងនិមិត្តសញ្ញារបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ពេលនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានព្រមាននិងណែនាំឱ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះជាបន្ទាន់។ នេះបើយោងត...

  • អត្ថបទថ្មី